Page 9 - EnterUL ONLINE
P. 9

T É M A MĚ S Í C E : s e v e ro č e s k á v ě d e c k á k nihovna

Jaroslava Zenkerová Zdena Hlaváčková       Marie Dvořanová Denisa Szaffnerová

 Knihovník                    3. místo: Marie Dvořanová           9
                         Knihovna VELKÉ BŘEZNO (region Ústí n. L.)
Ústeckého kraje 2016               V knihovně pracuje od roku 2010, kdy v roli
                         knihovnice vystřídala svou maminku. Podílí
1. místo: Zdena Hlaváčková            se na akcích obce, nosí knihy seniorům a ve
Knihovna PROBOŠTOV (region Teplice)        škole iniciuje pasování prvňáčků, při němž
V proboštovské knihovně působí od roku      děti obdrží i průkazky do knihovny.
2011 a hned v počátcích se jí podařilo prosa-
dit a zavést automatizovaný výpůjční systém.   nejlepší knihovnice svk
Zároveň připravila a zpřístupnila uživatelům   Na akci „Zlatý večer v knihovně“ byla, kromě
webové stránky knihovny a on-line katalog.    výherců ocenění „Knihovník Ústeckého
Podařilo se jí zapojit i další občany obce    kraje 2016“, vyhlášena i nejlepší knihovnice
a v knihovně se konají výtvarné dílny vedené   Severočeské vědecké knihovny (SVK). Tu ze
dobrovolnicemi (keramická a výtvarná díl-     svých řad vybírali sami zaměstnanci ústecké
na, korálkování, vyrábění ze šustí, malování   knihovny s tím, že každý měl jeden hlas,
kraslic). Pravidelně spolupracuje se školní    který mohl dát někomu ze svých kolegů.
družinou a s mateřskou školkou. Zapojila     Nejlepší knihovnicí za rok 2017 se stala paní
své čtenářky do projektu „Mámy pro mámy“,     Denisa Szaffnerová.
který pomáhá rodinám nedonošených dětí.      V knihovně pracuje 11 let, začínala u vý-
                         půjčního pultu v oddělení Lidové půjčovny,
2. místo: Jaroslava Zenkerová           v současné době je již 4 roky vedoucí
Knihovna LIBĚŠICE (region Litoměřice)       Oddělení doplňování a zpracování fondu,
Knihovnu vede od roku 2011. Významně       které se stará o nákup dokumentů, jejich
svou činností přispěla k rozvoji knihovních    následnou katalogizaci a rozřazování do
i mimoknihovních aktivit, zasloužila se o to, že jednotlivých výpůjčních oddělení.
je místní knihovna skutečným komunitním
centrem obce pro všechny věkové kategorie.                  www.svkul.cz
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14