Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

T É M A MĚ S Í C E : s e v e ro č e s k á v ě d e c k á k nihovna

skvělou službu všem. Velmi si vážím vzájem-   a dalšími kulturními institucemi v regionu   7
né spolupráce s bývalým ředitelem, Ing.     vydávat dvakrát ročně „Kulturní listy“,
Alešem Brožkem, jenž je nadále součástí naší  rozšiřujeme komunikaci s našimi příznivci
organizace nejen jako„přítel na telefonu“.   přes nové sociální sítě. Od října jsme pro
Jako největší problém naší knihovny jako    rodiny zavedli tzv. „rodinnou registraci“, kdy
celku vnímám její umístění v několika his-   se celá rodina stane našimi čtenáři pouze za
torických budovách na několika místech     jeden registrační poplatek. V rámci projek-
našeho města a jeho okolí, ale věřím, že po   tové činnosti podporujeme dobrovolnickou
dokončení všech stavebních úprav a výstavbě   činnost, propojujeme formální a neformální
centrálního depozitáře v ulici Na Schodech se  vzdělávání dětí, žáků a studentů v regionál-
tento stav podaří vylepšit.           ním školství, účastníme se projektů „Book-
Co je pro knihovnu nyní prioritou?       start„ (s knížkou do života) nebo „Už jsem
Zdárné dokončení revitalizace vědecké i li-   čtenář“ (pasování prvňáčků na čtenáře).
dové části knihovny a výstavba centrálního   Chceme rozšiřovat služby pro seniory,
depozitáře, to vše s minimálním omezením    nabízíme pomoc cizincům a občanům v těž-
služeb pro čtenáře i návštěvníky knihovny.   ké životní situaci, snažíme se o obnovu
Důležitá je ale i proměna knihovny ve velké   partnerství s městskou knihovnou v Chem-
komunitní regionální centrum poskytující    nitz, vylepšujeme spolupráci se starosty
kulturní, vzdělávací a informační služby všem  městských obvodů, obcí a s vedením města.
lidem bez rozdílu věku, národnosti či vyznání. V listopadu loňského roku vznikl spolek
Přeji si, aby se u nás každý návštěvník cítil  “Čtenáři Ústecka”. Kdo s touto aktivitou
stejně dobře jako doma.             přišel a jaké jsou její plány?
Čím toho chcete dosáhnout?           Založení spolku byl spontánní nápad Jiřího
Dnešní doba příliš nepřeje tomu, aby se lidé  Starého z dětského oddělení, které je
jen tak zastavili, popovídali si, něco zajíma- „vlajkovou lodí“ naší knihovny. Členství je
vého si přečetli či poslechli. Mým přáním je,  zcela dobrovolné a otevřené všem, kterým
aby se knihovna stala takovým útočištěm,    není lhostejné, co se kolem nás děje. Impul-
bezpečným místem a prostorem pro všechny,    sem pro činnost ve spolku může být jedno-
kteří mají chuť se potkávat, bavit a získávat  duchá výzva:“MÁTE NÁPADY? OSLOVTE NÁS!”
informace. Aby se nám tento úkol podařil,    Pozvete nás na nejbližší akce?
je pro nás nezbytná nejen podpora našeho    Rok 2018 je rokem několika významných
zřizovatele, ale i profesionální práce mých   výročí. K prvnímu z nich - 25 letům od vzniku
kolegů, podpora našich spolupracujících     republiky - nám uznávaný vexilolog p. Brožek
partnerů a v neposlední řadě podněty, přání   24. ledna prozradí, jak se ČR podařilo zacho-
a požadavky našich čtenářů a návštěvníků.    vat si původní československou státní vlajku,
Přiblížíte nám chystané změny?         a ukáže i některé unikátní vexilologické ma-
Chceme ve spolupráci s naším zřizovatelem    teriály z té doby.

                                           -ED-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12