Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

ROZHOVOR: MARTINA JOHNOVÁ & IVA POLANECKÁ

ÚSTÍ – MĚSTO VÝZEV?

Z jakého důvodu se Dům umění přestěhoval do centra, co znamená slovo “parter”
a proč je důležité umět věci pojmenovat? Nejen o tom jsme si povídaly s Marti-
nou Johnovou a Ivou Polaneckou, kurátorkami nové výstavy o veřejném prostoru
v okolí Masarykovy ulice, která bude ke shlédnutí až do 11. září v okolí DUULu.
Jejich výstavní projekt je koncipován jako experiment a dialog s městem. Umělecká
díla dočasně usazená v okolí nového sdíleného prostoru Domu umění patří mezi
hlavní nástroje k odhalení skrytých potenciálů tohoto místa.

Proč se DUUL přestěhoval a co nová "Masaryčka", dříve Fučíkova ulice, má
lokalita galerii přinesla?         divokou historii. Můžete ji představit?
I: Přesunutí Domu umění Ústí nad Labem M: V centru města došlo ve druhé polovině
Fakulty umění a designu Univerzity J. E. sedmdesátých let k rozsáhlým demoličním
Purkyně na novou adresu je dočasné a pláno- akcím. Rekonstrukce starší historické zástav-
vané na dobu 2 let, kdy bude dokončena by (především činžovních domů) sice možná
rozsáhlá rekonstrukce stálého sídla v městské byla, ale scházela k ní vůle. Někdejší Fučíkova
části Klíše za univerzitními kolejemi.   třída se totiž měla stát výstavním a širokým
M: Prostor, situovaný přímo v centru v ulici bulvárem. Na místě odstřelených domů
Masarykova ve zvýšeném parteru na pěší vznikla zástavba s malometrážními byty
zóně mezi obytnými bloky a obchody, přináší a komplexem obchodů. Během roku 1982
jiná a důležitá témata, která se mohou byly dokončeny hrubé stavby všech obytných
promítat do výstavního a hlavně doprovod- domů a pokračovalo se ve výstavbě objektů
ného programu instituce. Proto se zamýšlíme pro služby a obchod. Zároveň v horní části
nad zdánlivou utopií místa a pomocí dialogu demolované ulice začalo budování základů
s konkrétním městským prostředím obklopu- hotelu Vladimir.
jícím galerii otevíráme otázky o významu I: Projektanti počítali i s humanizací nového
tohoto veřejného prostoru. Zároveň nám prostoru pomocí výsadby zeleně a umístění
lokace na pěší zóně přivádí diváky, kteří často uměleckých děl. Údržba a závlaha zeleně se
6 zkoumají galerijní prostor skrze výlohy. v budoucnu ale ukázaly jako značně
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11