Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

ŘÍJNOVÝ ÚVODNÍK

STŘEKOVSKÁ KAMERA

Svůj příspěvek zahájím pravdivou historkou.    V Ústí jsou také neprofesionálové, kteří mají
Dvě dámy pozorují hemžení lidí u kina a ptají   úspěchy jak u diváků, tak u poroty. Stojí za
se náhodného chodce, co se děje. Dostávají    to jmenovat Eduarda Pecha, Zdeňka Pacen-
informaci, že se zde koná soutěžní přehlíd-    hauera, Vladimíra Chudomela, JUDr. Edvina
ka amatérských filmů. Dámy
vstoupí do kina. O přestávce                  Svobodu a dva známé cesto-
se opět střetávají se stejným                 vatele Davida Surého a Marta
člověkem, shodou okolností                   Eslema. Známou ikonou je Ivo
odborným porotcem, a roz-                   Renotiere. Získal celou řadu
hořčeně si stěžují: "Pane, vy                 ocenění i z mezinárodní sou-
jste nás obelhal. To nejsou                  těže. Je velká škoda, že tu není
žádné amatérské, ale filmy                   žádný kroužek, či filmový klub
profesionální."                        pro děti a mládež. A já vždy ří-
Dnes stále převažuje názor, že                 kám: "Když nedáš dítěti štětec,
amatérský film je něco jako                  neví, že by mohl být malířem.
bývalý televizní pořad Neváhej                 Když mu nedáš kameru, neví
a toč. Ono totiž vůbec slovo amatérský je po-         že by mohl být kameramanem."
važováno za něco nedokonalého. Například            Amatérský film prošel dlouhou
se řekne, že tuto loupež neprovedl profesio-   vývojovou řadou v souladu s vývojem tech-
nál, ale amatér. Málokdo ví, že slovo amatér   niky a ruku v ruce s vývojem profesionálního
vzniklo ze slova řeckého amare, tedy milovat.   filmu. V současnosti se na mnoha místech ČR
Kdo je tedy neprofesionální, nebo–li ama-     pořádají různé neprofesionální soutěžní pře-
térský filmař? Z mého pohledu je to člověk,    hlídky. Dokonce existuje mezinárodní soutěž
jehož hlavní povolání nesmí být spojeno      pořádaná světovou organizací – UNICA.
s filmovou tvorbou. Amatér, aby mohl tvo-
řit, musí se seznámit s takzvanou filmovou    V Ústí máme také soutěžní přehlídku nepro-
abecedou, tj. s dramaturgií, střihem, režií,   fesionálních filmů s mezinárodní účastí, Stře-
způsobem, jak správně zvládnout kameru      kovskou kameru – letos 53. ročník. Soutěžní
i zvukovou stránkou. Filmový amatér musí     filmy ze "Střekajzny" si lze prohlédnout onli-
ovládat filmovou techniku i teorii. Pokud     ne od 20. září na filmdat.cz. K hezkým filmům
k tomu všemu vloží svůj talent, píli, trpělivost mohou diváci přiřadit svůj hlas. Vybrané sou-
a svědomitost, můžeme se těšit na pěkný      těžní snímky může veřejnost vidět v muzeu
film.                       10. 10. od 10 hodin. Těšíme se vaši účast.

                                      Alena Krejčová    5
                              (neprofesionální dokumentaristka

                                a ředitelka Střekovské kamery)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10