Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

ZÁŘIJOVÝ ÚVODNÍK

DĚDICTVÍ TRADIČNÍCH SILNÝCH ODVĚTVÍ

Mám rád Ústí, jsem v něm doma, podnikám    autonomní (bezpilotní) dopravy. To všechno
v něm a vidím jeho příležitosti. Jako podni-  jsou příležitosti, které společně s Ústeckým
katel i jako nový ředitel Inovačního centra  krajem a CzechInvestem usilujeme spojit ve
Ústeckého kraje potkávám prakticky denně    velký národní projekt tzv. Mobility Innova-
spousty talentovaných
a odhodlaných lidí, zajíma-                  tion Hubu se sídlem v Ústí.
vých tradičních i nových                    Zasloužilo by si to. Přinese
firem, kterým se daří, ale                   to nové výzkumné směry
také nadějných začína-                     pro univerzitu, příležitosti
jících podnikatelů. Je tu                   pro místní i nově příchozí
nádherná příroda a okolí,                   firmy a v neposlední řadě
dosud ne zcela vyzdvihnu-                   v důsledku i lepší stav na-
té slavné průmyslové dě-                    šich komunikací☺
dictví, je tu stále se vzmá-
hající živá kultura (jak dokládá i Enter☺)           Mám rád nové projekty,
a skvělá poloha a dopravní infrastruktura na  nově vznikající příležitosti. A proto chci po-
pomezí dvou silných regionů Prahy a Saska.   zvat na festival startupů Festup, největší
                        událost pro nově vznikající firmy a projek-
Dědictví tradičních silných odvětví regionu  ty, kterou jako ICUK pořádáme, tentokrát
energetiky, strojírenství, sklářství a chemie 22. října na PF UJEP. Přijďte se motivovat
vytváří podhoubí pro průnik a rozvoj progre-  a přesvědčit, že tu stojí za to žít i podnikat.
sivních směrů v automobilovém průmyslu
- elektromobility, vodíkové mobility,                   Martin Mata
                          Ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

                                                5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10