Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

ro z ho v or : Z D E N K A A N D R E E

    KNIHOVNA

  OBLÉKÁ NOVÝ KABÁT

  „Pro knihovny je rok 2019 rokem jubilejním, oslaví totiž 100 let od vzniku prvního
  českého knihovního zákona a mnohé také 100 let od svého vzniku.“ - Zmínila v led-
  novém úvodníku Mgr. Jana Linhartová, ředitelka Severočeské vědecké knihovny
  (SVK) Ústí nad Labem, jež si letos připomene 74 let své existence.
  A protože by se „co nevidět“ měla po velké rekonstrukci otevřít Wolfrumova vila
  s literární kavárnou, historickou čítárnou a galerií Maximka, slovo má Mgr. Zdenka
  Andree, náměstek pro knihovnické služby a vzdělávání.

  Konkrétní datum otevření už je známo? zároveň ale budou hodně překvapeni - vše
  Ještě budeme všechny chvilku napínat, ale bude jinak. V přízemí kromě již zmíněné
  pokud vše dobře dopadne, první návštěvníky galerie Maximka budou moci navštívit
  uvítáme v novém už během dubna.        kavárnu, kde plánujeme připravovat zajíma-

  Chystáte nějakou slavnost či večírek?     vé kulturní akce, zároveň tu najdou Oddělení
  Takovou příležitost si nemůžeme nechat ujít  časopisů s historickou čítárnou. První patro
  - velká sláva se chystá na 26. 4. Dopoledne  pak bude celé patřit Oddělení cizojazyčné
  vernisáží fotografií z našeho charitativního literatury a k dispozici tu je i nový
  projektu „Dvacítky“ pokřtíme galerii Maxim-  přednáškový prostor. Důležitou novinkou
  ka i knihu, jež k němu vzniká, a celý den   je výtah, jenž návštěvníkům dosud chyběl,
  zakončíme tancem. Večer nás čeká druhý kni-  stejně jako plošina pro vozíčkáře na vstupním
  hovnický ples, tentokrát přímo v knihovně.  schodišti. Úpravou prochází i nejbližší okolí
                         knihovny, rekonstruován byl dvůr nebo
                         vstupní terasa k hlavnímu vchodu. Horkou
6 Povězte, co nás při vstupu do staronové    novinkou je automatická vracečka. Ve Velké
  budovy i v jejím těsném okolí čeká?      Hradební tak již brzy budou moci čtenáři
  Myslím, že všichni, kdo Wolfrumovu vilu    knihy vracet nonstop.
  znali, ocení její rekonstruovanou krásu,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11