Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

zářijový úvodník

Vítejte ve Francii • Bienvenue en France

Paris, Marseille, Nice, Bordeaux, Dijon,     pohled. Obecně se tvrdí, že francouzština je
Strasbourg... Moulin Rouge, Pigalle,       těžký jazyk, ale každý jazyk má své gramatic-
Louvre... fromage, foie gras, crevettes...    ké záludnosti. Zkuste vysvětlit cizinci, který
Remy Martin, Beaujolais...
Ano, jsme ve Francii, v zemi                se učí česky, proč se říká dva roh-
bohaté na historii a významné                líky, tři rohlíky, čtyři rohlíky a pak
osobnosti - ať už z řad malířů,               najednou pět rohlíků.
herců, zpěváků, vynálezců nebo               Na jazykové škole jsme byli
státníků. Je to rozmanitá země               dobrá parta a tam se zrodil
mající od všeho trochu - vysoké               nápad založit ústeckou franko-
hory, úrodné nížiny, drsnou Bretaň             fonní společnost. Podařilo se
i voňavou Provence, moře i oceán.              to v prosinci 1995, kdy zaháji-
Francouzština mě bavila již na střední škole        lo činnost občanské sdružení
a provází mě celý život. Francouzi jsou sluš-  Česko-francouzský klub. Nejsme klubem
ní, galantní a mají vkus, ale dostat se jim   uzavřeným jen pro členy, ale oslovujeme
„pod kůži“ chvíli trvá. Jsou hrdí na svou zemi  i širokou veřejnost. Pořádáme přednášky, vý-
a historii. Před několika lety jsme trochu„šlá- stavy, koncerty francouzského šansonu a ob-
pli vedle“, když jsme pozvali kulturního atašé  čas si zahrajeme pétanque. Mnoho let jsme
Francouzské ambasády do Chlumce na re-      pořádali poznávací zájezdy do všech koutů
konstrukci bitvy, v níž Napoleon tenkrát pro-  Francie. Byli jsme třikrát i na Korsice a poří-
hrál (několikrát se ptal, proč to oslavujeme).  zené fotky jsou v současné době vystaveny
Francouzi pečlivě a s citem udržují své his-   v ústecké knihovně, se kterou spolupracujeme.
torické památky. Některé vesnice vypadají,    Přijďte se k nám učit francouzštinu, je přece
jakoby se tam zastavil čas. Mají přísně sta-   krásné porozumět písním Edith Piaf nebo
novené materiály a barvy, které mohou při    chápat smysl veršů francouzských básníků.
opravách použít. Na takovou je pak krásný    Sledujte nás na www.cf-klub.cz a facebooku,
                         rádi se s vámi také setkáme.

                                Au revoir! Marcela Kroupová

Divadelní soubor MLADÁ SCÉNA                     hrajeme:

   Přijímá zájemce do herecké přípravky              KOCOUR
   a do dětského dramatického kroužku               MODROOČKO
   5. - 6. září 17:00 (děti) • 18:00 (od 15 let)
                                   sobota 22. 9. od 15:00
  Koná se v kinosále Domu kultury (V. Hradební 19, Ústí nad Labem)
                                   www.mlada.scena.sweb.cz
Tel. 604 175 257 • e-mail: mlada.scena@seznam.cz

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10