Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

R OZ H OVO R : F I L I P N U C K O L L S - d i v a d lo K U L T

divadlo Do hlavy Edvarda Beneše

     Po Kredenci Divadlo KULT opět nabídne nevídanou divadelní show. Její premiéra,
     repríza a derniéra proběhnou na festivalu KULT. O inscenaci V hlavě Edvarda Beneše
     vám více poví spoluautor scénáře a režisér inscenace Filip Nuckolls.

     Co si má divák představit pod pojmem celou dobu. Po 20h spustí Jakub Foll svůj„Ná-
     divadelní happening?             bor do Sokola Kožlany, 1891“. Centrem všeho
     Mix divadelních žánrů, od činohry přes pohy- dění je„Bar Československo“, kde po 4 hodiny
     bové divadlo, loutky, grotesku, improvizaci Dan Dittrich se svým personálem slaví Nový
     až po scénické instalace. To vše na 8 jevištích rok - co půlhodinu se však poskočí v čase, a to
     ve 3 patrech průmyslové Armaturky. Každý po důležitých milnících (1917-1950) - a jak se
     divák se svobodně pohybuje po budově a volí budou postupně měnit roky, bude se měnit
     si, co chce vidět, jak dlouho, kdy si dá pauzu atmosféra baru, sortiment i ceník zboží.
     a zakotví v baru Československo, zda si něco
     nezopakuje či jak dlouho se zdrží. Bude to Koho uvidíme a kdo se podílel na vzniku?
     happening a čtyřhodinový festival uprostřed Práce trvají přes rok. Na scénáři se mnou
     několikadenního festivalu. O zábavu se bude spolupracuje Tereza Škrnová - přečetla tisíce
     starat 14 herců a mnohohlavý kompars.     stran literatury a napsala několik kapitol
                            scénáře. Lenka Havelková, Honza Kvasnička
     Proč název V hlavě Edvarda Beneše?      a Tereza Vlasáková se, kromě produkční práce
     Náš happening je zasazený do brzkého září a shánění financí, probírají seznamy rozhla-
     1948, kdy umírá druhý československý prezi- sových nahrávek a archivních záběrů. Jan
     dent Edvard Beneš a my si vymýšlíme, co by C. Löbl se připraví tak, aby pak ve 3 dnech
     mu tak ten jeho mozek v posledních dvaceti byl schopný se svými asistenty proměnit
     minutách mohl pouštět za film.        budovu Armaturky. Lucie Šperlová připravuje
                            obrovské haldy kostýmů. Historik Josef Märc
     Jak bude představení probíhat?        má trpělivost s našimi neodbornými dotazy...
     Ve vybraný den se dostavíte v 18h nebo
     v 18:30 nebo v 19h (podle vámi zakoupeného  UVIDÍTE: Natálii Řehořovou, Lukáše Černo-
     vstupu) před budovu, kde sídlí Galerie Emila cha, Evu Kodešovou, Václava Hanzla, Annu
     Filly. Ve stanovený čas budete ve skupinách  Fišerovou, Martina Tlapáka, Anitu Krauso-
     vpouštěni do Hlavy Edvarda Beneše, kde    vou, Václava W. Krause, Jakuba Folla
     bez rozdílu můžete být až do 22h. Dostanete  (několikanásobného vítěze Slam poetry),
     program s plánkem umístění jednotlivých    Adama Mensdorffa (člena rodu Mensdorff-
     scén a s časy začátků některých performancí. Pouilly, na jehož osudech se Beneš neblaze
     Program některých scén se v průběhu večera  podepsal), Helenu Machovou a Jakuba
     zopakuje 3x až 4x, pohybové, taneční a pan-  Urbana, Dana Dittricha a Radka Pokorného.

6 tomimické místnosti poběží neustále po        www.festivalkult.cz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11