Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

říjnový úvodník

50. GRAND PRIX NORTHBOHEMIA

Padesátá mezinárodní soutěž v karate. Sym-    O tom, že ústecký Shotokan Klub Rajchert -
bol bojových sportů v Ústí nad Labem. Tak zní  SPORT UNION tuto akci pořádá s úspěchem,
nadpis úvodníku.                 hovoří již několikáté udělení Záštity hejtma-
Toto velké číslo, z organizátor-
ského pohledu, nereprezen-                  na Ústeckého kraje nebo
tuje pouze soutěžní stránku                  primátora/primátorky města
věci. Je to odraz činnosti                  Ústí nad Labem. Za přípravou
tisíců nadšenců od roku 1976,                 však stojí několikaměsíční
kdy se datují počátky karate                 příprava a zástup dobrovol-
v našem městě.                        ných pomocníků z řad studen-
Ústecké karate si, díky mezi-                 tů a rodičů.
národní soutěži VC Ústí nad                  Takže letos slavíme. Opět
Labem - posléze Northbo-                   bude na co se dívat. Karate
hemia, našlo své místo v ka-                 zaznamenalo - díky novým
lendáři řady zemí, reprezentačních výběrů           pravidlům, nárůstu členské
a závodníků celé Československé republiky.    základny a novým metodám rozvoje fyzic-
Díky popularitě této soutěže (v republice    kých schopností - nevídané technické a hlav-
s prvenstvím mezinárodní účasti států Jugo-   ně rychlostní parametry.
slávie apod.), se pořádala i dvakrát v roce.
Kolbišti tatami prošli závodníci Dánska, Ra-   Určitě se přijďte podívat 20. 10. 2018 do
kouska, Švédska, Ruska, Maďarska, Holandska,   sportovní haly SLUNETA na Klíši a nebudete
Ukrajiny, Belgie a dalších států. Nezřídka za-  litovat! Vstup je - jak již bývá na našich akcích
brousili do našich krajů i účastníci exotických tradicí - zdarma.
zemí Pákistánu, Indie nebo Íránu a Izraele.
                            Mgr. Josef Rajchert (ředitel soutěže)

                                                  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10