Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

prosincový úvodník

 koníček kouzel a imaginace

Zapomenout na šílený svět mi pomáhá jedi-    nebo-li tzv.„na hubu“ našich herců. Naše hry
ně můj koníček, který mne přenáší do světa   jsou vždy něčím výjimečné (zajímavá scéno-
kouzel a imaginace, kde je vše možné. Ano,   grafie, netradiční světelná a zvuková složka,
jsou to pohádky, kde vždy vítězí
dobro nad zlem. Mladá scéna je              různé efekty atd.)
moje láska! Je to jediné divadlo             MLS (zkratka DS Mladé scény) je
pro děti a mládež v našem městě,             skutečnou lahůdkou mezi cukrát-
a i když se za 37 let své existence           ky a jestliže jednou ochutnáte, už
několikrát stěhovalo, vždy si jej            nikdy nebudete chtít jiné.
divácká obec našla. Dnes nám               K výročí republiky jsem na závěr
poskytl střechu nad hlavou ústec-            roku připravil se svým souborem
ký Dům kultury (DK).                   novou premiéru. S velkou láskou
Hrajeme nejen v Ústí, ale po celé republice   vyslovuji jména velkých českých spisovatelů,
rozdáváme plnou náruč radosti. Dospěláci a ti  kteří nám ukázali cestu. Ano, jsou to bratři
zkušenější herci zajišťují zájezdovou činností Čapkové, Karel a Josef.
provozuschopnost této divadelní skupiny.    Hra „ZE ŽIVOTA HMYZU“ není sice pro ty nej-
Pod křídly Mladé scény se rodí líheň talentů,  menší, ale ti starší - a zejména rodiče s dětmi
kteří začínali jako neopeřená kuřátka a dnes  - si určitě přijdou na své.
se jim divadlo stalo profesí a životním poslá-
ním. Jako principál si zakládám na lákavých   Srdečně vás tímto zvu v sobotu 8. prosince od
titulech a hlavně na kvalitních textech. Naše  15.00 do„kulturáku“, těším se na vaši návště-
dvorní autorka Kristina Herzinová už desítky  vu a přeji vám za celý soubor DOBRÉ VÁNOCE
let nejen upravuje, píše, ale zejména drama-  PLNÉ KOUZEL A IMAGINACE!
tizuje domácí i světová díla, přímo na tělo,
                                       Pavel Trdla
                                umělecký šéf DS Mladá scéna

                                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10