Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

rozhovor: ADVOKÁT A ZAPSANÝ MEDIÁTOR

kdy česko-německý pár řeší rozvod a péči o dítě, navrhněte protistraně spor vyřešit nejdříve  7
dále v pracovních vztazích nebo při náhradě    u mediátora. A co je vynikající, zahájením
újmy z důvodů dopravních nehod.          mediace se tzv. staví promlčecí lhůta, tedy
Zaměřujete se na mezinárodní právní        neběží promlčení ohledně vašeho nároku.
poradenství, především na česko-         Ostatně, to je má nejdůležitější rada vůči
německé právní vztahy. Jak?            čtenářům, řešte své problémy hned a ne-
Jsem veden v seznamu německy mluvících      nechte své nároky promlčet.
advokátů německým velvyslanectvím a spo-     V čem vás obohacuje spolupráce
lupracuji s vícero německými advokátními     s Poradnou pro mezilidské vztahy?
kancelářemi. V praxi to tedy funguje tak, že   Jako advokát se snažím pomoct opravdu
pomáhám německým klientům na území ČR       každému, a to i lidem, kteří si právní služby
a pokud má naopak český občan právní věc     z určitého důvodu dovolit nemohou. Díky
k řešení na území SRN, najdu mu německého     spolupráci s ústeckou poradnou tuto pří-
advokáta, který mu může pomoct. Veškerou     ležitost mám. Ostatně jsem zapsán i v regis-
komunikaci přitom mohu zajišťovat nadále     tru poskytovatelů pomoci obětem trestných
já, pokud si to klient přeje.           činů, kdy těmto obětem poskytují první
Jste zapsaným mediátorem, který umí        poradu zdarma a dále jim velmi často
najít řešení ve sporu. Bývá tzv. mediační     pomáhám v samotném trestním řízení.
dohoda tím nejlepším řešením?           Stává se, že klienty „vyděsí“ ceny
Podle mne je téměř vždy dohoda nejlepším     právních služeb. Jak na finanční stránku
řešením, ať už vzniklá ihned na začátku      věci pohlížíte vy?
sporu, či před mediátorem, rozhodcem       Dobrý advokát je k nezaplacení, protože
nebo až před soudem. Dohoda patří totiž      ve výsledku může klientovi minimálně
všem stranám a pouze jim, není určena       ušetřit hodně peněz, ne-li dokonce získat.
autoritativně, není vítězů ani poražených,    Nikdo nemůžeme umět všechno. Ať už tedy
a to je strašně důležité. V dohodě si strany   kupujeme nemovitost či se dokonce hodláme
mohou dohodnout co a v jakém rozsahu       s někým soudit, měl by na naší straně stát
ony chtějí, samozřejmě v mezích zákona      odborník, který je ze své činnosti odpovědný
a mají jedinečnou šanci jednou a provždy     a proto i pojištěný.
vyřešit jejich spor. Nehrozí, že se spor bude   Je-li čtenář zaujat vaším profilem, jak
táhnout dalších několik let s nejistým výsled-  nejlépe vás má kontaktovat?
kem za velké náklady. V mediaci mají strany    Nejlépe na můj e-mail či telefonicky v od-
jedinečnou šanci se dohodnout, když me-      poledních hodinách, kdy již nehájím práva
diace je dobrovolná, mediátor je nestranný    svých klientů na soudech☺Vše podstatné
a informace sdělené při mediaci podléhají     najdete na www.vaclavcidlina.com
mlčenlivosti. Pokud tedy máte spor, kdy
tušíte, že věc není jednoznačná nebo vám záleží                    -ED-
na vašem dosavadním vztahu s protistranou,
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12