Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

prosincový úvodník

České knihovny oslaví 100 let

Přesně před rokem se mohli čtenáři tohoto    knihovního zákona a mnohé také 100 let od
měsíčníku dozvědět, jaké proměny čekají     svého vzniku. Často slýchávám, že dnešní děti
v roce 2018 naši knihovnu, a jsem ráda, že    málo čtou a knihovny jsou v době digitální
vám mohu představit i pár
novinek pro rok příští.                    zbytečné. Já si to nemyslím
                                a snažím se, stejně jako ostatní
Jsme a chceme být knihov-                   knihovníci, aby tomu tak ne-
nou „s přesahem“, i proto                   bylo. Dnešní knihovny nejsou
v lednu zahajujeme pilotní                   jen půjčovnami knih a dalších
provoz prvního Poradenské-                   dokumentů, stávají se ko-
ho a edukačního centra v ČR                  munitními centry - nabízejí
a věřte, že to bude PECka. V únoru začne            veřejný bezpečný a neutrální
výstavba nového depozitáře v ulici Na Scho-   prostor, poskytují přístup ke všem typům
dech, v březnu se po rekonstrukci otevře (již  informací, pomáhají kultivovat život v místě
druhým) knihovnickým plesem Wolfrumova      svého působení, vzdělávají, baví.
vila s literární kavárnou, historickou čítárnou
a galerií Maximka, pro čtenáře bude od jara   Chci využít této příležitosti k tomu, abych
ve Velké Hradební v provozu automatická     všem čtenářům popřála v roce 2019 pevné
vracečka knih v režimu 7/24. A to je jen malá  zdraví a spoustu životního optimismu. Na-
ochutnávka toho, na co se můžete díky pod-    učte se sloužit lidem srdcem, naslouchejte,
poře našeho zřizovatele, Ústeckého kraje,    buďte k sobě vstřícní a to nám pomůže držet
těšit.                      celý rok pospolu.
Pro knihovny je rok 2019 rokem jubilejním,
oslaví totiž 100 let od vzniku prvního českého              Jana Linhartová
                            ředitelka Severočeské vědecké knihovny

                                                 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10