Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

V HL VR O Z H O V O R : L E N K A & H O N Z A - K U L T P R O D U K C E

DIVADLOBENEŠ, KREDENC, VIZVÁRY

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ilustrace: Jindřich Janíček Design: Lukáš Franz
Rozhovor Enteru s produkčním jádrem spolku KULT Lenkou Havelkovou a Honzou
Kvasničkou. Spolek KULT pořádá divadelní festival KULT, v průběhu roku pak nepra-
videlně většinou divadelní představení v Hraničáři, Činoherním studiu nebo Domě
kultury. Kromě toho produkoval vlastní inscenace Kredenc a V hlavě Edvarda Beneše.

Co chystáte v nejbližší době?                                           postará sympatické trio Squadra Sua s před-
LH - Na konec dubna jsme do ČinoherákuVšichni si myslí, že teď něco končí. Ale já bych chtěl vědět, co to začíná. stavením Bomberos a Happy hour.
D RD B Špozvali světovou špičku pantomimy, držitele HK - Na realizaci jízd Kredence se nám zatím

Ceny Thálie,REŽIE FILIP NUCKOLLS Radima Vizváryho. Vystoupí tuPREMIÉRA 14.ŘÍJNA 2018 NA FESTIVALU KULT nepodařilo sehnat dostatek peněz, takže to
hned dvakrát. Sobotní večer 27. dubna bude zatím vypadá, že letos ne.
   patřit iluzionistické pantomimě VIP. V neděli
                                                                               29/08/2018 10:22
KULT21_EdvardBenes_PlakatA1_594x841mm.indd 1
                                                          Co plánujete na druhou polovinu roku?
   pak zahraje nonverbální pohádku Pejprbój.
HK - 10. května pak pro velký úspěch přije- LH - Říjen bude tradičně patřit festivalu KULT.
dou opět Fekete Seretlek a Studio Damúza. Zahájením 22. ročníku oživíme některou ze
Na KULTu se hodně líbilo představení KAR, zapomenutých částí města, letošním téma-
nyní přivezou svou novinkou RAT, která je tem je řeka, tak se nechte překvapit. Festi-
volně inspirována Orwellovým 1984. Zábav- valový program zatím plní 18 divadelních
ná směs loutkoherectví a muziky hrané na inscenací, dva koncerty a chystáme dopro-
svérázné nástroje vyvinuté speciálně pro ins- vodný program ve spolupráci s Filozofickou
cenaci RAT. S tímto představením momentál- fakultou UJEP.
ně jezdí po celé Evropě a my máme velkou ra- HK - Na KULTu se tradičně představí to nej-
dost, že se nám je povedlo dostat do Ústí. Po lepší, co současná divadelní scéna nabízí.
představení bude následovat ještě koncert. Přijede divadlo roku Pod Palmovkou, bu-
                                                          dou mnohá, kritiky i veřejností, oceňovaná
Budou letos pravidelné KULTovní pro- představení. Letošní KULT nabídne více akcí
gramy Nábřeží žije a Kredenc?                                           pro děti. Dramaturgie festivalu půjde opět
LH - Nábřeží žije, které pořádáme společně se napříč žánry od činohry, přes kabaret, nový
Střekovskými matkami z.s. a dětským oddě- cirkus, tanec až po pantomimu, loutky nebo
lením Severočeské knihovny, letos proběhne inscenace, která se vymykají všemu, co jste
15. června. Odpoledne bude plné programu doposud viděli.
6 pro děti, občerstvení a o divadelní zážitek se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         www.kultprodukce.cz
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11