Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

rozho v or : S V E T L A N A D A N K O V Č Í K O V Á

KAŽDÝ VYSTŘELENÝ ŠÍP
  MÁ SVOJÍ CESTU...

                           Věděli jste, že jen jednou za život
                           se vám povede vystřelit dokonalý
                           šíp? Řeč je o lukostřelbě, konkrét-
                           ně o asijské historické lukostřel-
                           bě, jíž se Svetlana„Lana“ Dankov-
                           číková věnuje 7 let.
                           A protože ji vždy zajímaly his-
                           torky o umění saracénských lu-
                           kostřelců a kočovných sarmantí-
                           nů, začala se ho učit a rozhodla
                           se, že jej předá dál. Roku 2013
tedy vznikl projekt tal Kyrte (v překladu z perštiny „Svobodný lid“), který si klade za
cíl sdružit a vést lidi k instinktivní, bojové a jízdní lukostřelbě.

 V pátek 20. dubna na koňském       i rádcem. A tam ta touha zesílila. Ukázat li-
ranči v Knínicích u Libouchce Lana    dem cestu našich předků. A kde jinde začít,
otevírá kroužek jízdní lukostřelby.    než u našich dětí?

  PRO: děti„od 9 do 99 let“       Je k účasti potřeba alespoň základní
  NA: 90 minut • START: 15:00      znalosti osedlání koně a držení luku?
info: talkyrteproject.blogspot.cz     Žádné znalosti nevyžadujeme. Přiznávám,
  FB: Tal Kyrte - Škola bojové      že mám raději človíčka jako „nepopsanou
                     knihu“ a vše ho naučím, než opravovat chyby
      lukostřelby

                     a špatné návyky.To je pak běh na dlouhou trať!

Kde se vzal, tu se vzal... nápad kroužek Rozhodnou-li se děti pro tuto aktivitu,
jízdní lukostřelby otevřít?
Touha podělit se o toto umění přišla v roce jak dlouho je dobré u ní vydržet?
2015, kdy jsem se začala zajímat o jízdu na Jsem zvyklá vést výuku kreativní formou.
koni. Ale najít spojence, který by vašemu Děti se tímto způsobem naučí více z histo-
bláznivému nápadu věřil, bylo takřka nemož- rie i sami o sobě, a to je nejdůležitější. Znát
né. Až loni jsem se dostala k úžasné trenérce své hranice. Ta nejkratší doba pro pochopení
Nikole Průchové, která řekla... „Chceš střílet a naučení základů je 6 měsíců. Pokud u toho
z koně? Tak budeš střílet z koně!“☺ A půjči- člověk vydrží, stane se to jeho láskou a my ho
6 la mi svoji klisnu, která byla mojí učitelkou povedeme tímto úžasným sportem dál☺
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11