Page 5 - EnterUL ONLINE
P. 5

prázdninový úvodník

Tohle město, tohle město...

Když jsem přijela v roce 2001 studovat     to být i vy. Já jsem si spolu se Střekovskými
do Ústí, myslela jsem, že tady nevydr-     matkami vybrala možnost proměnit Střekov
žím ani první semestr. Víc než reálný     v místo, kde se něco děje, kde je čím dál
obraz Ústí, mě děsil
ten mediální, který                       více lidí, kteří se aktiv-
v osmnácti člověk                        ně zajímají o své okolí,
tak nějak nekriticky                       o svoji čtvrť. S naším
přijme. Město mnoha                       spolkem se snažíme,
problémů, znečiště-                       aby byl Střekov živý.
né, průmyslové, vy-                       Chceme probudit místa,
kořeněné.                            která máme rády. Chce-
O té nádheře kolem                        me společně trávit čas
jsem samozřejmě                         a starat se o to, co nás
neměla tušení. Co tu                       obklopuje.
budu dělat? Kde jsou kavárny, kluby,      Ústí nás na rozdíl od jiných měst vybízí
divadla...? Je tu vůbec něco?☺         k aktivitě. Když si představím uhlazené ma-
Ale všechno je trochu jiné, než se na první  loměsto, kde všechno funguje, kde vás nic
pohled zdá. Každý, kdo do Ústí zavítá a zná  neprovokuje, nic neposouvá, tak si říkám, že
předtím jen jeho mediální obraz, je překva-  jsem tady správně. Jinde bych neměla důvod
pen okolím i tím, že město opravdu není tak  zakládat spolek Střekovské matky, jinde bych
ošklivé, jak se o něm říká. Mám to tu jedno-  neměla chuť rozhýbat svoji čtvrť. Jsem tady
duše ráda. Ústí - i přes všechny jeho problé- a cítím, že to má smysl. A svému městu jsem
my - vnímám jako prostor možností a velmi   za jeho nedokonalost vděčná.
zvláštní energie. Tím, že zde některé věci   Městu... a lidem, kteří v něm se mnou žijí.
nefungují, a třeba ani nejsou, máme všichni
možnost snažit se něco změnit. A můžete               Kateřina Chalašová
                                    (Střekovské matky)

 PRVNÍ       ALGAES              sobota                  5
GARAGE PŮVODNÍ RECEPTURA
    FRIDRICH & FRIDRICH          26. srpna
 FEST STEELFAITH / BREED
 2017                     12 - 24 hodin
      BRAJGL / HECTIC
       STARÁ ŠKOLA               areál
                        Moto Garage clubu
     JACK RUSSELL BAND
    THE RAYS OF THE SUN           Předlice - UL
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10