Page 7 - EnterUL ONLINE
P. 7

r o z ho v o r : J A N V A M B E R S K Ý - S K Y N E R R E A L I T Y

dost složitý, ale ve spolupráci s námi se   nemusím čekat až se za xy dní/měsíců/       7
snažíme veškerá“úskalí”vzít na vlastní bedra  let objeví potencionální zájemce?
a v podstatě (krom stěhování☺) nepocítí    Ve zkratce řečeno ano. Nicméně tuto službu
žádnou starost.                využívají lidé, kteří jsou ve finanční tísni
Po dohodě na ceně nemovitost připravíme na   a potřebují řešit prodej akutně. Klasický postup
prodej, nafotíme, natočíme video pro lepší   zprostředkování by samozřejmě přinesl více
prezentaci a zveřejníme na nejsledovanějších  peněz z prodeje, ale čas si žádá své... Jsme
serverech. V případě, že je vše dobře nas-   schopni klienta vyplatit do 2 pracovních dní.
taveno, tak se konají prohlídky se zájemci.  Podporujete Slovan formou Brunovy
Když si s kupujícím “plácneme”, doladíme    tipovačky, Dětský den ve Valtířově
financování, advokátní kancelář nám dle in-  ale třeba i mladého golfistu Olivera.
dividuálních potřeb připraví kupní smlouvy   Naplňuje vás tato forma spolupráce?
a obchod se stvrdí.              Těší nás dělat radost, hlavně dětem. A pokud
Následuje předání nemovitosti a přepsání    se každému jen trochu daří, máme za to, že
energií. Vše zajištujeme za prodávajícího.   by mohl podporovat dobré věci.
Pronájem je o poznání snazší.         V současné době se věnujete přestě-
Poslední dobou se mluví o tzv. věcném     hování firmy z pronájmu do vlastního?
břemenu, jímž je pozemek/nemovitost      Stěhování bude náročné a předcházela
zatěžkána. Najdeme spolu řešení ke       tomu roční dřina s rekonstrukcí domu. Sídlo
spokojenosti všech zúčastněných stran?     firmy by mělo dát klientům pocit stálosti
Ano, nejčastěji se vyskytuje věcné břemeno   a důvěryhodnosti společnosti. Zaznamenal
“UŽÍVÁNÍ”, které je třeba řešit.Věcné břemeno jsem v Ústí již několikrát, že se objevila re-
“SLUŽEBNOSTI” (např. trpět vedení trolej-   alitka, která podvedla několik klientů a pak
busových vedení, nebo vstup do výměníkové   zmizela bůhví kam.
stanice) se řešit nemusí, ale klient by o něm Náš dům v Podmokelské ulici je znamením
měl rozhodně vědět.              jistoty, že nás kdykoliv zastihnete na stejné
S úřady to občas není jednoduché,       adrese.
umíte vyřešit i tenhle problém?        Slovo závěrem?
Vzhledem ke každodenní, téměř patnác-     Nepřemlouváme nikoho k tomu, že by měl
tileté, zkušenosti a mému původnímu      při prodeji své nemovitosti oslovit realitní
povolání na katastrálním úřadu (ten je při   kancelář. Ale pakliže se tak člověk rozhodne,
naší profesi hodně důležitý) si troufnu říct, tak by si měl vybrat pouze jednu. Nabídnout
že tyto cestičky máme již slušně vyšlapané   nemovitost do prodeje několika kancelářím
a spolupráce je díky tomu mnohem        naráz, pozbývá efektu “víc očí víc vidí”, je
jednodušší a příjemnější.           tomu totiž přesně naopak.
Vykupujete také nemovitosti. Znamená
to, že nejdřív zaplatíte vy mně a já tedy                      -ED-
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12