Page 6 - EnterUL ONLINE
P. 6

ro z ho v or : a l e n a k r e j č o v á

  svátek všech filmařů

  Půlstoletí uplynulo loni od prvního ročníku jednoho z nejstarších ústeckých festivalů.
  Střekovská kamera je soutěžní přehlídkou neprofesionálních filmů všech kategorií
  s mezinárodní účastí, do níž se hlásí jednotlivci i kolektivy. Letošní 51. ročník
  promítne v Národním domě to nejlepší ve dvou březnových dnech - v pátek
  16. a v sobotu 17. Den první navíc umocní pěvecké vystoupení “ústecké Édith Piaf”
  Elišky Lüftnerové. Více nám v rozhovoru prozradí zbrusu nová organizátorka a sama
  také filmová dokumentaristka, Mgr. Alena Krejčová...

                        Čím to, že je v soutěži zastoupena nej-
                        více starší generace, kde jsou mladí?
                        Když dáte dítěti hudební nástroj, možná
                        se naučí zahrát nějakou písničku, ale bez
                        znalosti hudební abecedy se z něj úspěšný
                        muzikant nestane. Tak je to i s filmovou
                        tvorbou.
                        Mladí lidé točí všechno možné, ale filmo-
                        vou řeč neznají. Základní školy i domy
  S jakými novinkami či vylepšením dětí a mládeže přetékají různými kroužky
  přicházíte do organizace festivalu vy?    a činnostmi. Filmový kroužek je však spíše
  51. ročník ztratil svého organizátora těsně výjimkou než pravidlem. Dříve to tak
  před Vánocemi. O záchranu Střekovské ka- nebývalo. Filmové kluby byly zastoupeny
  mery jsem se rozhodovala rozpačitě. Od po- ve větších městech běžně a vlastnily tech-
  loviny ledna jsem nakonec začala intenzivně nické vybavení. K dispozici byli i instruktoři,
  s přípravou. Abych ustála závod s časem, kteří se věnovali mládeži i dospělým. Dle
  ponechala jsem soutěž v tradičním pojetí. mého názoru absence filmového vzdělání je
  Některé věci jsem ale pozměnila.       hlavní příčina nezájmu mladých o filmovou
  1. Filmy se posílaly elektronicky přes úschov- uměleckou tvorbu.
  nu a poprvé se promítnou v plném rozlišení.
  2. Letos bude slavnostní zahájení s kulturní Kolik vítězů oceníte a co jim předáte?
  vložkou. Je pozván i zástupce Magistrátu.  Máme připravenu cenu hlavní, ceny 1., 2.,
                        3., šest čestných uznání, šest pochvalných
  Kam byste se ráda posunula v budoucnu? listů, jednu cenu poroty a dvě ceny ústeckého
  Ráda bych, aby “Střekajzna” byla více spolku filmařů. Z 37 přijatých filmů bude
  světová, proto se chci obrátit na zahraniční 19 filmů oceněných.
  autory. Také bych chtěla zavést kategorii Jako ceny jsou připraveny poháry, knihy, po-
  STUDENTSKÝ A ABSOLVENTSKÝ FILM, abych travinové balíčky, flešky a další věcné drob-
  přilákala mladé lidi.            nosti, diplomy.
6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11